język: poski Polski English

Ogłoszenia - Przetargi

Budowa Hali produkcyjno - magazynowej

 


 SOLGAM SP. Z O.O 


38-200 Jasło                                                                               Jasło, 02.04.2019


ul. Mickiewicza 108
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


(BUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ)
Do upływu terminu składania ofert złożono: 1 ofertę


KITEK SP. Z O. O.,ul. Słoneczna 88B, 38-200 Jasło


Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. Z oferentem zostanie podpisana Umowa.


                                                            Z poważaniem


                                                          Krzysztof Piech


                                                          Prezes Zarządu


 


Jasło, dnia  11.03.2019


 


ZPYTANIE OFERTOWE


 


W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP zaprasza do składania ofert na realizację zadania budowlanego


 


Budowa hali produkcyjno - magazynowej


 1.   Zamawiający:


Solgam Sp. z o. o.


ul. Mickiewicza 108,  38-200 Jasło


NIP:  685-000-06-79, REGON: 004010573, KRS:  0000175865


2.   Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


3.   Nazwa zamówienia: Budowa hali produkcyjno – magazynowej


4.   Informacje ogólne 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP.

 2. Zamówienie o wartości powyżej 50.000,00 zł netto prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 07 marca 2017 r.

 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski

 4. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym informacji o wykluczeniu Wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.

 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania strony nie mają prawa wnosić roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i przedłożeniem ofert

 6. W dniach 14 - 19 marca 2019 roku w godzinach od 08:00 do 15:00 Zamawiający umożliwi wizję lokalną obiektu i terenu, na którym przewidziane prace budowlane oraz wgląd w dokumentację projektową. W tym celu Wykonawca musi bezwarunkowo w terminie do 18 marca 2019 wysłać pisemne zgłoszenie na adres email: a.rzonca@solgam.pl z tytułem wiadomości WIZJA LOKALNA wskazując firmę Wykonawcy oraz liczbę uczestników wizytacji ze strony Wykonawcy (nie więcej niż 3 osoby uczestniczące w wizji ze strony Wykonawcy).


5.   Opis przedmiotu zamówienia:


-      Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno – magazynowej w Jaśle, oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania, w tym również komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej; ilość: 1 komplet 1. specyfikacja techniczna:


-         budowa obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z przedmiarami na roboty budowlane, stanowiącymi załącznik do zaproszenia do składania ofert


-         budowa obiektu zgodnie z załączoną dokumentacją projektową


-         dokumentacja projektowa składa się z projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiaru robót oraz udostępniona zostaje w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego pod adresem: Solgam Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło. 1. Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV: 


45000000-7 Roboty budowlane


45000000-5 Obiekty przemysłowe 1. termin realizacji umowy:  31.12.2019 na realizację zadania i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie

 2. miejsce realizacji umowy:  38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, gmina Jasło, woj. podkarpackie.

 3. realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji

 4. załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny i nie jest zestawieniem szczegółowym planowanych robót ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację inwestycji

 5. wykonawca uzgodni wyłączenia energii elektrycznej z dostawcą i odbiorcami energii oraz poniesie wszelkie koszty związane z postojami produkcyjnymi odbiorców energii elektrycznej


 6.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają potencjał, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie prowadzenia budowy podczas pracy zakładu w ruchu w liczbie co najmniej jednej realizacji w okresie ostatnich pięciu lat, potwierdzonych stosownymi referencjami – uwaga: kopia protokołu zdawczo odbiorczego nie stanowi spełnienia przesłanki, zamawiający wymaga referencji potwierdzającej, iż generalny wykonawca zrealizował inwestycję budowlaną z zakładem w ruchu

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

 5. nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

 6. wpłacą wadium zgodnie z niniejszym zapytaniem wartości 40 000zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych) w terminie do ostatecznego dnia złożenia oferty na rachunek bankowy Zamawiającego Pekao S.A. o/Jasło konto: 88 1240 2337 1111 0000 3730 8410


Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert wskazanego w pkt. 10 zapytania. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.


Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.


Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1. złożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert

 2. wskażą w ofercie imię i nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do spełnienia warunków udziału, oraz przedłożą kserokopię uprawnień budowlanych,

 3. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia opiewające na sumę gwarancyjną nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty, ubezpieczenie powinno być potwierdzone stosowną kopią polisy ubezpieczeniowej załączonej do oferty


Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (w tym przypadku wymagane pełnomocnictwo lub upoważnienie). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów


Weryfikacja spełnienia ww. warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 


7.   Informacje o ofercie:


a)   Ofertę i załączniki do oferty należy przedstawić na formularzach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego:


-      załącznik nr 1 – formularz oferty


-      załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,


-      załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,


-      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert


-      referencje


-      potwierdzenie wpłaty wadium


-      kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia opiewającej na sumę gwarancyjną nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty,


-      kosztorys ofertowy


b)   Oferta i załączniki do oferty muszą być wypełnione komputerowo lub pismem drukowane


c)   Każda strona oferty i załączników do oferty musi być parafowana.


d)   Termin ważności oferty: min. 30 dni.


e)   Waluta oferty: PLN


f)    Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy


od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Gwarancja obejmuje prace budowlane. Wszelkie koszty serwisu, przeglądów okresowych i gwarancji muszą być wkalkulowane w cenę oferty. Wykonawca udzieli rękojmi na wykonanie roboty budowlane na analogiczny okres na jaki zostanie udzielona gwarancja.Wykaz podstawowych urządzeń i materiałów wymagających przeglądów i serwisów w trakcie trwania gwarancji:


1. Drzwi i bramy p/ pożarowe2.  Brama segmentowa3.  Wentylatory dachowe4.  Instalacja elektryczna i odgromowa5. Aparaty grzewczo - wentylacyjne8.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające następujące warunki:

a)   spełnienie warunków określonych w pkt. 10 (miejsce, termin i forma składania ofert) dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie wymogów formalnych określonych w pkt. 10 skutkuje odrzuceniem oferty),


b)   spełnienie warunków określonych w pkt. 5 (opis przedmiotu zamówienia) dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie warunków określonych w pkt. 5 skutkuje odrzuceniem oferty),


c)   spełnienie warunków określonych w pkt. 6 (warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania) dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie warunków określonych w pkt. 6 skutkuje odrzuceniem oferty),


d)   spełnienie warunków określonych w pkt. 7 (informacje o ofercie) dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie warunków określonych w pkt. 7 skutkuje odrzuceniem oferty),


 9.   Kryteria oceny ofert:


a)    Cena brutto – waga punktowa 60 pkt. (60%) 


Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  


Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,


                     --------------------------------------------------------------                 x 60


Wartość brutto wskazana w badanej ofercie  


b)    Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie - waga punktowa - 20 pkt. (20%)


Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”  będzie przyznawana według poniższego wzoru:


Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *


                      --------------------------------------------------------------                       x 20


Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *


* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).


c)    Termin realizacji


Liczba punktów w kryterium „Termin realizacji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:


Najkrótszy okres wykonania realizacji  *


                               ---------------------------------------------------------                      x 20


Termin wskazany w badanej  ofercie *  


* Maksymalny okres zakończenia realizacji do dnia 31.12.2019. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres wykonania ( liczba tygodnia) zostanie podstawiona do wzoru powyżej. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany termin zakończenie realizacji w tygodniach (liczba całkowita).   1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w punkcie 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.


10. Miejsce, termin i forma składania ofert:


a)   termin składania ofert:  28.03.2019 r.  godz. 15:00


Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108


b)   miejsce składania ofert:  Solgam Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło


c)   forma składania ofert:


Ofertę należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską.


Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej:


„Oferta – Budowa hali produkcyjno - magazynowej.


Nie otwierać do 29.03.2019r. godz. 12:30” 


11.Miejsce i termin otwarcia ofert:


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.03.2019 r. o godz. 12:30 w firmie Zamawiającego
pod adresem:  Solgam Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło


Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne.


12.Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 02.04.2018 r.


13.Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:


Nie przewiduje się.


14.Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych:


Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu któremu mają służyć. Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów i typów urządzeń, czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe.


W przypadku zmiany systemów, materiałów i producentów na równoważne w trakcie realizacji inwestycji po stronie Wykonawcy jest obowiązek przedłożenia kompletnej dokumentacji do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.


15.Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:


W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.


Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:


a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,


b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,


c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,


d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


16.Warunki zmiany umowy:


Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.


Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:


a)   zaistnienie innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,


b)   zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,


c)   wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy.


17.Informacje dodatkowe:


a)   Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być przekazywana pisemnie lub elektronicznie.


b)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania.


c)   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


18. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:


Adam Rzońca, a.rzonca@solgam.pl, +48608064107 1. 19.  Link do ogłoszenia na stronie Zamawiającego:


https://www.solgam.pl w zakładce OGŁOSZENIA / PRZETARGI


20. Nr naboru


     Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18


21.Tytuł projektu:


„Rozwój  firmy Solgam Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu EOAT wyspecjalizowanych narzędzi i jednostek dla zrobotyzowanych systemów produkcyjnych w przemyśle samochodowym.”


22.Załączniki do zapytania ofertowego:


a)   załącznik nr 1 – formularz oferty,


b)   załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,


c)   załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,


 


Zatwierdził


Krzysztof Piech


Prezes Zarządu


 


 

Napisany dnia: 11.03.2019r, 12:14

Copyright 2008 by Solgam. All Rights Reserved. | Polityka prywatności |

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików "cookies" w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij "Akceptuję", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.