język: poski Polski English

Ogłoszenia - Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEBIJARKA DO OTWORÓW

SOLGAM SP. Z O. O.                                                  Jasło, 07.03.2018 


38-200 Jasło


ul. Mickiewicza 108


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


PRZEBIJARKA DO OTWORÓW


Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.03.2018 roku złożono: 1 ofertę


- ABPLANALP Sp. z o. o. ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa,


data złożenia: 02.03.2018 r.


cena netto: 79 000,00 PLN


Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, parametry techniczne zgodne z zapytaniem ofertowym.


Z Oferentem zostanie podpisana umowa.


                                 Z poważaniem


                                  Krzysztof Piech


                                 Prezes Zarządu


"SOLGAM" SP. Z O. O.                                               Jasło, 23. 02. 2018


38-200 Jasło,


ul. Mickiewicza 108.


 


 


ZAPYTANIE OFERTOWE


   W związku z realizacją projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, pt. "Rozwój firmy "Solgam" sp. z o. o. poprzez inwestycje w maszyny i urządzenia niezbędne do wprowadzenia na rynek nowego wyrobu – narzędzi do produkcji profili z tworzyw zawierających wypełniacze." SOLGAM sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:p


PRZEBIJARKĘ DO OTWORÓW


 1.      NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


SOLGAM SP. Z O. O.


ul. Mickiewicza 108


38-200 Jasło


tel.  13 491 48 44


fax. 13 491 47 20


i.kolbusz@solgam.pl


www. solgam.pl


 2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.


Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.


Zamówienie dotyczy projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej


 3.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 3.1. Nazwa nadana zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest Przebijarka do otworów


 Wymagania:


 –   przesuw w osi X – nie mniej niż 350 mm


 –   przesuw w osi Y – nie mniej niż 250 mm


 –   przesuw w osi Z – nie mniej niż 350 mm


 –   przesuw w osi W – nie mniej niż 200 mm


 –   maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego – min. 330


 –   maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego – min. 250 kg


 –   wymiar stołu – min. 600 x 300 mm


 –   średnica elektrod – fi 0,1 – 3,0 


3.2. Rodzaj zamówienia: Zakup


3.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  SIWZ


3.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie


3.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie


3.6. Termin składania ofert: 05.03.2018.


3.7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 05.05.2018.


3.8. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone:


- na stronie: www.bazakonkurencujnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


- na stronie: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl


- na stronie Zamawiającego: www.solgam.pl w zakładce OGŁOSZENIA / PRZETARGI


 4.      ZASADY UZYSKANIA (SIWZ)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w języku polskim, jest udostępniona na stronie Zamawiającego:


www.solgam.pl w zakładce "OGŁOSZENIA / PRZETARGI"


 5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ        


30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).


 6.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 


Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


7.     OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI


Osoby ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami:


 - w zakresie SIWZ – Iwona Kolbusz, tel. + 48 696 187 251,  ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło


 - w zakresie przedmiotu zamówienia – Krzysztof Piech, tel. + 48 604 243  410,


ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło


 8.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 


8.1. Oferty należy do dnia 05. 03. 2017  przesłać na adres podany poniżej:


SOLGAM SP. Z O. O.


ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło


z dopiskiem: "PRZEBIJARKA DO OTWORÓW"


8.2. W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście do Biura Zamawiającego, należy składać ją w sekretariacie Spółki w godzinach: 8:00 – 15:00


8.3. Decyduje data wpływu oferty do SOLGAM Sp. z o. o. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


 9.      UWAGI


Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.


                                                                                                  Zatwierdził


PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Piech


                                                                                                          

Napisany dnia: 23.02.2018r, 8:15

Copyright 2008 by Solgam. All Rights Reserved. | Polityka prywatności |

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików "cookies" w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij "Akceptuję", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.